ADOP

Dịch vụ kiếm tiền cho nhà xuất bản

─ APP FOR PUBLISHER ─

Ứng dụng

Cung cấp dịch vụ kiếm tiền từ quảng cáo của các nhà phát triển ứng dụng với các SDK đáng tin cậy của ADOP (Android, IOS) cùng các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế.

Download Introduction
eCPM được cải thiện và doanh thu AD cao hơn

· Cung cấp dịch vụ tư vấn bố cục quảng cáo để tạo doanh thu quảng cáo cao hơn
· Tối đa hóa doanh thu quảng cáo thông qua các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế để đạt được eCPM cao hơn

Cung cấp dữ liệu người dùng ứng dụng tùy chỉnh

· Cung cấp dữ liệu người dùng trong ứng dụng cho nhà xuất bản dưới dạng thức họ mong muốn
· 인Cung cấp dữ liệu người dùng có thể được sử dụng cho Tiếp thị ứng dụng

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển kinh doanh của các nhà quảng cáo và nhà xuất bản.