About ADOP

CHO nhà xuất bản

Kiếm tiền từ quảng cáo trên web / APP

Read More

CHO nhà quảng cáo

Bảng quảng cáo kỹ thuật số, Video

Read More

ADOP Patents & Accolades

특허명칭
출원일자
결과
특허/출원번호
온라인 콘텐츠 가치 향상 방법 및 시스템
13.05.20
2015.04.30
제 10-1545454호
온라인 콘텐츠의 키워드 기반 광고 매칭 방법과 그를 이용한 광고 매칭 시스템
14.10.15
2015.08.11
제 10-1518488호
온라인 콘텐츠의 광고 매칭 방법 및 그를 이용한 광고 매칭 서버
14.11.03
2016.06.01
제 10-1628510호
검색엔진 최적화 방법 및 그를 이용한 서버 장치
14.11.03
2016.06.01
제 10-1628511호
광고 제공장치 및 이를 이용한 광고 제공방법
15.12.08
2017.08.01
제 10-2015-0174126
광고 콘텐츠 관리장치, 광고 콘텐츠 관리방법 및 광고 콘텐츠 제공방법
15.12.08
2017.10.13
제 10-2015-0174128
키워드 기반 광고 콘텐츠 제공방법 및 이를 이용한 광고콘텐츠 제공장치
15.12.14
출원완료
제 10-2015-0174130
신디케이션 콘텐츠를 이용한 광고콘텐츠 제공방법 및 이를 이용한 광고콘텐츠 제공장치
15.12.08
출원완료
제 10-2015-0178037
개별적 광고제한을 제공하는 광고거래 서비스 제공방법 및 광고 서비스 제공장치
16.02.22
출원완료
제 10-2016-0020809

ADOP Patents & Accolades

온라인 콘텐츠 가치 향상 방법 및 시스템
출원일자: 13.05.20
등록: 2015.04.30
특허/출원번호: 제 10-1545454호
온라인 콘텐츠의 키워드 기반 광고 매칭 방법과 그를 이용한 광고 매칭 시스템
출원일자: 14.10.15
등록일자: 2015.08.11
특허/출원번호: 제 10-1518488호
온라인 콘텐츠의 광고 매칭 방법 및 그를 이용한 광고 매칭 서버
출원일자: 14.11.03
등록일자: 2016.06.01
특허/출원번호: 제 10-1628510호
검색엔진 최적화 방법 및 그를 이용한 서버 장치
출원일자: 14.11.03
등록일자: 2016.06.01
특허/출원번호: 제 10-1628511호
광고 제공장치 및 이를 이용한 광고 제공방법
출원일자: 15.12.08
등록일자: 2017.08.01
특허/출원번호: 제 10-2015-0174126
광고 콘텐츠 관리장치, 광고 콘텐츠 관리방법 및 광고 콘텐츠 제공방법
출원일자: 15.12.08
등록일자: 2017.10.13
특허/출원번호: 제 10-2015-0174128
키워드 기반 광고 콘텐츠 제공방법 및 이를 이용한 광고콘텐츠 제공장치
출원일자: 15.12.14
출원완료
특허/출원번호: 제 10-2015-0174130
신디케이션 콘텐츠를 이용한 광고콘텐츠 제공방법 및 이를 이용한 광고콘텐츠 제공장치
출원일자: 15.12.08
출원완료
특허/출원번호: 제 10-2015-0178037
개별적 광고제한을 제공하는 광고거래 서비스 제공방법 및 광고 서비스 제공장치
출원일자: 16.02.22
출원완료
특허/출원번호: 제 10-2016-0020809
Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi đang tìm kiếm những đối tác sẽ tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trên thế giới với ADOP.

Nhà xuất bản WEB

contact@adop.cc

Nhà xuất bản APP

app@adop.cc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về các dịch vụ và cơ hội hợp tác kinh doanh của ADOP.

CONTACT US