ADOP

Dịch vụ cho các nhà quảng cáo

─ Dịch vụ truyền quảng cáo video ─

VIDEO

Cung cấp dịch vụ quảng cáo Video trên kho quảng cáo outstream của ADOP cho các nhà quảng cáo video

Download Introduction
Mục tiêu

· Đảm bảo nhắm mục tiêu đặc thù thông qua việc hiển thị với nhiều khoảng không quảng cáo khác nhau trên các tạp chí kinh tế, truyền thông và cộng đồng
· Mở rộng phạm vi mục tiêu bằng cách sử dụng các kho quảng cáo outstream ngoài Youtube.

Vận hành nhanh chóng

· Rút ngắn thời gian kiểm tra quảng cáo bắt buộc, có khả năng phản hồi ngay lập tức thông qua máy chủ quảng cáo nội bộ của ADOP và Google Ad Manager

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển kinh doanh của các nhà quảng cáo và nhà xuất bản.