ADOP

In-house Ad Server

"Mục tiêu của chúng tôi là phát triển kinh doanh của các nhà quảng cáo và nhà xuất bản."

Công cụ (Insight)
Báo cáo dữ liệu | Trang tổng quan báo cáo doanh thu
Công cụ phân tích dữ liệu, Nền tảng báo cáo tích hợp, nơi các nhà xuất bản có thể dễ dàng kiểm tra hiệu suất và dữ liệu liên quan GO
Compass
Máy chủ quảng cáo cho nhà xuất bản | Máy chủ quảng cáo để hiển thị quảng cáo
Tối ưu hóa doanh thu quảng cáo, Vận hành các kho quảng cáo và quản lý sắp đặt GO
ATOM
Marketing Máy chủ quảng cáo cho nhà quảng cáo | Tối đa hóa hiển thị quảng cáo và hiệu quả vận hành
Tối ưu hóa hiển thị quảng cáo, Quản lý chiến dịch quảng cáo cho các nhà quảng cáo GO
Insight
Báo cáo dữ liệu | Trang tổng quan báo cáo doanh thu
Công cụ phân tích dữ liệu, Nền tảng báo cáo tích hợp, nơi các nhà xuất bản có thể dễ dàng kiểm tra hiệu suất và dữ liệu liên quan GO
Compass
Máy chủ quảng cáo cho nhà xuất bản | Máy chủ quảng cáo để hiển thị quảng cáo
Tối ưu hóa doanh thu quảng cáo, Vận hành các kho quảng cáo và quản lý sắp đặt GO
ATOM
Marketing Máy chủ quảng cáo cho nhà quảng cáo | Tối đa hóa hiển thị quảng cáo và hiệu quả vận hành
Tối ưu hóa hiển thị quảng cáo, Quản lý chiến dịch quảng cáo cho các nhà quảng cáo GO